În cadrul ședinței extraordinare de Consiliu Local din data de 21.04.2023 a fost aprobată participarea Comunei Valea Lungă la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului de Mediu (AFM). Sesiunea de finanțare a început în data de 21 aprilie 2023, iar din bugetul local a fost aprobată alocarea sumei de 30.000 lei, aceasta reprezentând contribuție proprie a Comunei Valea Lungă pentru un număr de 50 de autovehicule uzate și casate, ca parte a stimulentului de casare.

Obiectul Programului constă în finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată pentru autovehiculul uzat, cu o vechime egală sau mai mare de 15 ani de la anul fabricației/înmatriculări (după caz), în schimbul predării acestuia spre casare de către persoana fizică ce îl deține în proprietate de cel puțin 5 ani. Norma de poluare a autovehiculului trebuie să fie Euro 3 sau mai mică.

Autoritatea publică locală va încheia contracte de finanțare cu persoanele fizice, prin care acordă un stimulent pentru casare în cuantum de 3.000 lei, sumă compusă din finanțarea AFM de 2.400 lei și finanțarea de 600 lei susținută de la bugetul local.

Etapele programului

Conform Ghidului programului, unitățile administrativ-teritoriale pot depune cererile de finanțare și documentația aferentă în perioada 21-28 aprilie 2023. După această dată, AFM analizează cererile de finanțare înaintate de către primării și, în funcție de sumele disponibile alocate programului Rabla Local, va selecta administrațiile locale participante.

Înscrierea persoanelor fizice pe platforma AFM

După încheierea contractelor de delegare între AFM şi primării şi publicarea pe site-ul www.afm.ro a listei cu primăriile care au încheiat contracte de delegare, AFM va lansa deschiderea sesiunii de înscriere pentru solicitanţii persoane fizice şi sumele alocate.

IMPORTANT! Proprietarii persoane fizice, care vor să scape de maşinile mai vechi de 15 ani, trebuie să aştepte anunţul de deschidere din partea AFM şi de-abia apoi  se pot înscrie prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie exclusiv de AFM. Cetățenii prezintă, ulterior, Primăriei documentele justificative de eligibilitate și se încheie contractul de finanțare dintre primărie și cetățean.

Urmează predarea autoturismului la un centrul de preluare, după care se radiază autoturismul din circulație și ulterior Primăria Valea Lungă va proceda la plata stimulentului de casare în sumă de 3.000 lei pentru un autovehicul uzat, cetățenilor în baza contractului încheiat cu aceștia.

Criterii de eligibilitate a solicitantului de finațare

Este considerat eligibil proprietarul de autovehicul uzat care îndeplineşte următoarele condiţii la data solicitării stimulentului pentru casare:

 • este persoană fizică cu domiciliul sau reşedinţa pe raza teritorială a Primăria Valea Lungă;
 • deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale Comunei Valea Lungă; excepţie o face persoana fizică care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
 • nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
 • nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;
 • nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
 • se angajează să predea spre casare şi să radieze din circulaţie şi din evidenţele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
 • se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

 

Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

este înregistrat în evidenţele fiscale ale Comuna Valea Lungă;

 • la data solicitării acordării stimulentului pentru casare are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei;
 • are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;
 • conţine componentele esenţiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie.

 

Documente necesare

 • Cerere de înscriere;
 • Actul de identitate al proprietarului autoturismului în copie, semnată „conform cu originalul” de către solicitant;
 • Actele de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare), în copie, semnate „conform cu originalul” de către solicitant;
 • În cazul persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii prcedurii succesorale, dovada deţinerii proprietăţii, respectiv hotărârea judecătorească, certificatul de moștenitor etc.;
 • Împuternicire notarială (dacă este cazul);
 • Certificat de atestare fiscală emis de Compartimentul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Comunei Valea Lungă care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul local;
 • Certificat de atestare fiscală emis de ANAF care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat;
 • Cazier judiciar;
 • Contul IBAN unde se va face transferul stimulentului pentru casare

 

Persoană de contact: inspector Nemeș Gabor: 0767807428