Arderea miriştilor provoacă multe efecte negative solului. În primul rând, odată cu arderea resturilor vegetale, se distruge şi microfauna folositoare de la suprafaţa solului. Un  alt  efect  negativ datorat arderilor îl reprezintă evaporarea apei din stratul superior al solului, iar prin crăpăturile rezultate se va pierde de asemenea şi apa din adâncime. Din păcate aceasta este cea mai întâlnită practică în activităţile de igienizare a terenurilor.

Conform prevederilor OUG nr. 195/2005 modificată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului, deţinătorii legali de terenuri „nu ard miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă”. De asemenea, arderea miriştilor şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.
Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 163/2007. Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) sau persoana desemnată în acest sens.

 

1.Arderea miriștii se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale, în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordinul comun al Ministerului Internelor și Reformei Administrative și al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.605/579/2008:

– condiţii meteorologice fără vânt;
– parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 ha, prin fâșii arate;
– izolarea zonei de ardere față de căi de comunicație, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate;
– desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
– asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingere a eventualelor incendii;
– asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 ha a substanțelor și mijloacelor de stingere necesare;
– asigurarea, în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire;
– pe terenurile în pantă, arderea miriștii se face pornind din partea de sus a pantei:

2. Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale, în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordinul comun al Ministerului Internelor și Reformei Administrative și al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.605/579/2008:

– condiţii meteorologice fără vânt;
– colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi încât arderea să poată fi controlată;
– executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
– curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
– desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
– asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
– supravegherea permanentă a arderii;
– stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
– interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Cetățenii sunt pasibili de următoarele sancțiuni contravenționale:

amendă de la 2.501 lei la 5000 lei: inacțiunea persoanelor fizice și juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantații, culturi agricole, miriști, pășuni și fânețe și care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea și stingerea acestora – art.45 pct.III litera „a” din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

amendă de la 1000 lei la 2.500 lei: arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, fără obținerae permisului de lucru cu foc și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți – art.1 pct.3 litera „r” din HGR nr.537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor;

amendă de la 1000 lei la 2.500 lei: amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiții și la distanțe care favorizează propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți – art.1 pct.3 litera „s” din HGR nr.537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor;

            Respectând măsurile de prevenire a incendiilor, vă protejaţi viaţa şi bunurile materiale!

             Vă mulțumim.