Atribuțiile Compartimentului de Asistență Socială

 

Regulamentul de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială și administrație publică organizat la nivelul comunei Valea Lungă, aprobat prin H.C.L. nr.9 din 30.01.2020, prevede următoarele atribuții pentru Compartimentul de asistență socială:

 1. Asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistență socială;
 2. Pentru beneficiile de asistență socială acordate din bugetul de stat, realizează colectarea lunară a cererilor și transmiterea acestora către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială;
 3. Verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, și pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistență socială:
 4. Întocmește dispoziții de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul local și le prezintă primarului pentru aprobare;
 5. Comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt îndreptățiți, potrivit legii;
 6. Urmărește și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și persoanele îndreptățite la beneficiile de asistență socială;
 7. Efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situații de necessitate în care se pot afla membrii comunității și, în funcție de situațiile constatate, propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor personae;
 8. Realizează activitatea financiar – contabilă privind beneficiile de asistență socială administrate;
 9. Participă la elaborarea și fundamentarea propunerii de buget pentru finanțarea beneficiilor de asistență socială;
 10. Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 

În domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale:

 1. Elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respective 10 ani, pe care o propune spre aprobare consiliului local și răspunde de aplicarea acesteia;
 2. Elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local și le propune spre aprobare consiliului local, care cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare;
 3. Inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;
 4. Identifică familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzele care au generat situațiile de risc de excluziune socială;
 5. Realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
 6. Propune primarului, în condițiile legii, încheierea contractelor de parteneriat public – public și public – privat, pentru susținerea dezvoltării serviciilor sociale;
 7. Propune înființarea serviciilor sociale de interes local;
 8. Colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici private și serviciile administrate de aceștia și le comunică serviciilor publice de asistență socială de la nivelul județului, precum și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la solicitarea acestuia;
 9. Monitorizează și evaluează serviciile sociale;
 10. Elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională și international în domeniul serviciilor sociale;
 11. Elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acțiune și asigură finanțarea/cofinanțarea acestora;
 12. Asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile;
 13. Furnizează și administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabil de calitatea serviciilor prestate;
 14. Încheie contracte individuale de muncă și asigură formarea continua de asistenți personali;evaluează și monitorizează activitatea acestora în condițiile legii;
 15. Sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înființat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, în elaborarea documentației de atribuire și în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;
 16. Planifică și realizează activitățile de informare, formare și îndrumare metodologică, în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale;
 17. Colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiar;
 18. Sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr.78/2017 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;
 19. Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.