Arhiva - Licitatii publice (11,7 MiB, 504 hits)

U.A.T. Valea Lungă efectuează achizițiile publice prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice din România. 

Puteți să consultați oricând achizițiile aflate în derulare/derulate ale UAT Valea Lungă accesând on-line site-ul: S.E.A.P

            

 

Atribuții, activități și operațiuni specifice biroului

Achiziții  Publice

 • asigură consilierea primarului pe probleme specifice;
 • răspunde de întocmirea programelor anuale de achiziții publice pe baza propunerilor făcute de către compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Lungă, în funcție de gradul de prioritate;
 • estimează valoarea contractelor de achiziții împreună cu personalul din Compartimentul Contabilitate Resurse Umane Achiziții publice, Impozite și Taxe;
 • desfășoară programul de investiții aprobat pe an și trimestre;
 • întocmește sau analizează, după caz, propunerile de achiziții de bunuri (fonduri fixe, obiecte de inventar), servicii și lucrări ale comunei Valea Lungă şi ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului local;
 • asigură organizarea procedurilor de achiziții publice pentru toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Lungă conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitii publice din Legea nr.98/2016, întocmirea contractelor de achiziție publică, a actelor adiționale şi a rezilierilor acestora (după caz), conform legii;
 • propune primarului spre aprobare componența comisiilor de evaluare a ofertelor, colectivul de întocmire a documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertelor;
 • asigură întocmirea documentației de elaborare şi prezentare a ofertei la procedurile de achiziții publice organizate, pe baza documentației primite de la compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Lungă care solicită demararea acestora;
 • asigură încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii şi lucrări şi transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;
 • asigură gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achiziție publică organizate, care cuprinde informații cu privire la firmele participante şi rezultatele acestora;
 • întocmește sau analizează, după caz, propunerile de achiziții de bunuri (fonduri fixe, obiecte de inventar), servicii și lucrări ale comunei Valea Lungă și ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului local;
 • asigură întocmirea formalităților de publicitate (publicarea anunțurilor de intenție, de participare, de atribuire);
 • asigură întocmirea formalităților de comunicare pentru procedurile organizate și vânzarea/transmiterea documentației de elaborare și prezentare a ofertei;
 • asigură primirea, înregistrarea și păstrarea ofertelor la procedurile organizate;
 • asigură cadrul organizatoric pentru derularea achizițiilor publice;
 • asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere, analiza și atribuire a contractelor de achiziție publică;
 • asigură comunicarea către ofertanții participanți a rezultatelor procedurilor de achiziție publică;
 • asigură înregistrarea contestațiilor și comunicarea acestora către comisia de analiză și soluționarea a contestațiilor, ofertanții implicați în procedură;
 • asigură transmiterea rezultatului analizei contestațiilor tuturor factorilor în drept și asigură restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție publică;
 • asigură și răspunde de întocmirea documentațiilor în vederea atribuirii contractelor de concesiune, de achiziții publice, vânzare-cumpărare, comodat, închiriere, de prestări, dare în administrare, parteneriate publice-private, prin efectuarea lucrărilor specifice;
 • îndeplinește orice alte sarcini legale primite pe linie ierarhică.