ATRIBUŢIILE VICEPRIMARULUI

1. coordonează activitatea de salubrizare;
2. răspunde de iluminatul public din comună, aduce la cunoştinţa domnului primar şi
semnalează deficienţele acestuia;
3. asigură întreţinerea drumurilor publice din comună, aduce la cunoştinţa domnului primar
deficienţele privind circulaţia normală a traficului;
4. supraveghează şi întocmeşte documentaţia necesară pentru desfăşurarea orelor de muncă de
către beneficiarii de venit minim garantat şi de către cei care efectuează orele de muncă în
folosul comunităţii;
5. răspunde de activitatea privind protecţia mediului la nivelul comunei, asigură igienizarea
râurilor ce traversează comuna;
6. îndeplineşte alte atribuţii încredinţate de primar şi consiliul local, conform actelor normative
în vigoare;
7. viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de
drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin
acestuia.